სამომხმარებლო სესხი

სესხის პირობები
სამომხმარებლო სესხების საკრედიტო პროდუქტი განკუთვნილია მოსახლეობის ყველაზე ფართო სპექტრისთვის, აქ შედის როგორც ბიზნეს–სესხებისა და აგროსესხების სეგმენტისათვის, შესაბამისი კატეგორია მცირე მეწარმეებისა, აგრეთვე სახელმწიფო და კერძო სამსახურში დასაქმებული პირებისათვის, რომელთაც აქვთ სტაბილური სახელფასო შემოსავალი.


• სესხის ვადა: 1-დან 60-თვემდე
• სესხის თანხა: 500-ლარიდან 50 000-ლარამდე

უზრუნველყოფა – 3000 ლარზე მეტი სესხების შემთხვევაში
• უძრავი ქონება(იპოთეკა)
• არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა(იპოთეკა)
• მანქანა / დანადგარები(გირავნობა)
• ავტოტრანსპორტი(გირავნობა)
• წინსწრებით დაფარვის ჯარიმა ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული ოდენობით
• ვალუტა: ლარი, აშშდოლარი
• თავდებობა, მინიმუმ ორი პიროვნებისა

პირადი მონაცემები:
• მსესხებელი-უნდა იყოს საქართველოს რეზიდენტი ფიზიკური ან იურიდიული პირი;
• მსესხებლის ასაკი– 18 – 70 წელი.
• სესხის გაცემა განაცხადის მიღებიდან ერთ დღეში.

სესხის გაცემის პირობები:


• წინსწრებით დაფარვის ჯარიმა ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული ოდენობით:

   
• ვალუტა: ლარი, აშშდოლარი
• თავდებობა, მინიმუმ ორი პიროვნებისა

 

იმ  შემთხვევაში  თუ  გადაწყვეტთ  შპს  მიკროსაფინანსო  ორგანიზაცია  ,,კრედფინში"  ამა  თუ  იმ  ფორმით  თანხის  განთავსებას,  გთხოვთ,  გაეცნოთ  ქვემოთ  მოცემულ  გაფრთილების  ტექსტს  და  გაითვალისიწნოთ:  რომ შპს  მიკროსაფინანსო  ორგანიზაცია  ,,კრედფინი"  არ  არის ლიცენზირებული  ბანკი  და  ბანკისაგან  განსხვევბით  მასზე  ვრცელდება  მსუბუქი ზედამხედველობის  რეჟიმი.  მისი  გაკოტრების  შემთხვევაში  თქვენ  შესაძლოა  ვერ  დაიბრუნოთ თქვენი  თანხა.