რეპორტინგი

 2016 წლის ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტის დასკვნა                                                 ჩამოტვირთვა


 

 2017 წლის ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტის დასკვნა                                             ჩამოტვირთვა


 

 
2018 წლის პირველი კვარტლის 01.01.2018 - 31.03.2018                                                             ჩამოტვირთვა
 - ფინანსური მდგომარეობის ამგარიშგება  (საბალანსო უწყისი) - სრული შემოსავლის ანგარიშგება  (მოგება-ზარალის უწყისი)

 

 

2018 წლის მეორე კვარტლის 01.04.2018 - 3.06.2018                                                                     ჩამოტვირთვა
 - ფინანსური მდგომარეობის ამგარიშგება  (საბალანსო უწყისი) - სრული შემოსავლის ანგარიშგება  (მოგება-ზარალის უწყისი)

 

 

2018 წლის მესამე კვარტლის 01.07.2018 - 30.09.2018                                                                 ჩამოტვირთვა
 - ფინანსური მდგომარეობის ამგარიშგება  (საბალანსო უწყისი) - სრული შემოსავლის ანგარიშგება  (მოგება-ზარალის უწყისი)

 

2018 წლის მეოთხე კვარტლის 01.10.2018 - 31.12.2018                                                               ჩამოტვირთვა
 - ფინანსური მდგომარეობის ამგარიშგება  (საბალანსო უწყისი) - სრული შემოსავლის ანგარიშგება  (მოგება-ზარალის უწყისი)
 
 
 
 
2019 წლის მეოთხე კვარტლის 01.01.2019 - 31.03.2019                                                               ჩამოტვირთვა
 - ფინანსური მდგომარეობის ამგარიშგება  (საბალანსო უწყისი) - სრული შემოსავლის ანგარიშგება  (მოგება-ზარალის უწყისი)
 
2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტის დასკვნა                                                        ჩამოტვირთვა