რეპორტინგი


2016 წლის ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტის დასკვნა                                        ჩამოტვირთვა

2017 წლის ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტის დასკვნა                                  ჩამოტვირთვა

2018 წლის პირველი კვარტლის 01.01.2018 - 31.03.2018                         ჩამოტვირთვა
ფინანსური მდგომარეობის ამგარიშგება  (საბალანსო უწყისი) - სრული შემოსავლის ანგარიშგება  (მოგება-ზარალის უწყისი)

2018 წლის მეორე კვარტლის 01.04.2018 - 3.06.2018                               ჩამოტვირთვა
ფინანსური მდგომარეობის ამგარიშგება  (საბალანსო უწყისი) - სრული შემოსავლის ანგარიშგება  (მოგება-ზარალის უწყისი)

2018 წლის მესამე კვარტლის 01.07.2018 - 30.09.2018                          ჩამოტვირთვა
ფინანსური მდგომარეობის ამგარიშგება  (საბალანსო უწყისი) - სრული შემოსავლის ანგარიშგება  (მოგება-ზარალის უწყისი)

2018 წლის მეოთხე კვარტლის 01.10.2018 - 31.12.2018                            ჩამოტვირთვა
ფინანსური მდგომარეობის ამგარიშგება  (საბალანსო უწყისი) - სრული შემოსავლის ანგარიშგება  (მოგება-ზარალის უწყისი)

2019 წლის პირველი კვარტლის 01.01.2019 - 31.03.2019                         ჩამოტვირთვა
ფინანსური მდგომარეობის ამგარიშგება  (საბალანსო უწყისი) - სრული შემოსავლის ანგარიშგება  (მოგება-ზარალის უწყისი)

2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტის დასკვნა                   ჩამოტვირთვა

2019 წლის მეორე კვარტლის 01.04.2019 - 31.06.2019                            ჩამოტვირთვა
- ფინანსური მდგომარეობის ამგარიშგება  (საბალანსო უწყისი) - სრული შემოსავლის ანგარიშგება  (მოგება-ზარალის უწყისი)